Общи Условия

Общи условия на Масагетти ЕООД

За взаимоотношения с клиенти извършили покупка от разстояние

1. С тези Общи условия се определят реда, сроковете и условията на извършили покупка от разстояние между Масагетти ЕООД и нейните клиенти, както и всички други взаимоотношения и спорове произтичащи от този договор.

2. Общите условия са задължителни за Масагетти ЕООД и нейните клиенти. Клиентите удостоверяват получаването и съгласието си с Общите условия с подписа си върху талона за доставка, където изрично е упоменато какво съдържа пратката, в това число и придружаващите я документи. Договорът се счита за сключен от датата на получаването на пратката.

3. Клиентът има право да се откаже в срок от четиринадесет дни от сключването на сделката с Масагетти ЕООД единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Върнатата пратка трябва да е придружена от товарителницата за доставка, които трябва изрично да се предадат на куриерската фирма срещу подпис.

4. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно продукта, чрез куриерската фирма, с която той е получен на адрес София 1517, ул. Васил Кънчев №26 без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Клиентът трябва да поеме преките разходи по връщане на продуктите. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 8 лв.За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, Масагетти ЕООД не носи отговорност.

5. Масагетти ЕООД имама право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не получи доказателства, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

6. Съгласно чл. 57, ал.4 и ал.5 от ЗЗП правото на отказ на потребителя от покупка от разстояние или от покупка извън търговския обект не се прилагат за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност или доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

7. При желание за отказ от сделката от страна на клиента при положения различни от описаните в точка №3, клиентът подава писменна молба по e-mail на service@mymag.eu, чрез препоръчано писмо до: Масагетти ЕООД на адрес: София 1517, ул. Васил Кънчев №26 , в която трябва да изложи мотивите и причините за искането /важи датата на пощенското клеймо/.

8. Масагетти ЕООД гарантира връщането на заплатената от клиента сума, без стойността на куриерската услуга за получаването и връщането на продукта само и единствено в случаите на изпълнение на т.№ 3 от Общите условия. Възстановяването на заплатената от клиента сума става чрез пощенски паричен превод.

9. Фактурата издадена от Масагетти ЕООД е документът удостоверяващ клиента като такъв и същата е редно да бъде съхранявана. В случаите на непредставяне на такава от страна на клиента отпадат всякакви задължения на Масагетти ЕООД към него.

10. Клиентът има право на безплатно гаранционно обслужване в рамките на съответния гаранционен срок, който е упоменат на фактурата на даденият продукт, ако не е упоменат такъв се счита, гаранционния срок, съгласно ЗЗП.

11. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция Масагетти ЕООД отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

12. Ако ремонтите, които трябва да се извършат са в следствие на неправилна употреба, неспазване на инструкциите за употреба, лошо съхранение или умишлени действия от страна на клиента и причинили негодност за ползване на продукта, Масагетти ЕООД не носи отговорност.

13. За гаранционно и извънгаранционно обслужване, продуктът трябва да се достави на адрес: София 1517, ул. Васил Кънчев №26  чрез куриерската фирма, с която е получен продуктът – като всички разходи по транспортирането до сервиза са за сметка на клиента. За продукти изпратени по начин различен от по-горе упоменатия, Масагетти ЕООД не носи отговорност.

14. Срокът за гаранционно обслужване на продуктите е 30 работни дни от дата на получаване

на адрес: София 1517, ул. Васил Кънчев №26.